วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

                                                             หน่วยการเรียนรู้ที่ 4


ความหมายของจิตวิทยาการเรียน
จิตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Psychology มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Phyche แปลว่า วิญญาณ กับ Logos แปลว่า การศึกษา ตามรูปศัพท์
การเรียนรู้ (Lrarning) ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงที่ไม่จัดว่าเกิดจากการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการเรียน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน    ด้าน    ดังนี้
๑.  ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
๒.  ด้านเจตพิสัย (Affective Domain ) 
๓.  ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

        จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้นผู้ศึกษาวิชาจิตวิทยาจึงสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและสถานที่ทำงาน ตลอดจนมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้
๑.  แรงขับ (Drive)
๒.  สิ่งเร้า (Stimulus)
๓.  การตอบสนอง (Response)
๔.  การเสริมแรง (Reinforcement)
ทฤษฎีการเรียนรู้   (Theory of Learning)
ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนมาก  เพราะจะเป็นแนวทางในการกำหนดปรัชญาการศึกษาและการจัดประสบการณ์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ  แบ่งออกได้    กลุ่มใหญ่ๆ     คือ
            ๑.   ทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Associative Theories)
            ๒.   ทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Theories)
ธรรมชาติของการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน คือ
1 ความต้องการของผู้เรียน (Want)
2 สิ่งเร้าที่น่าสนใจ (Stimulus)
3 การตอบสนอง (Response)
4 การได้รับรางวัล (Reward)
การถ่ายโยงการเรียนรู้
           การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ๒ ลักษณะ คือ
 1.การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer)
 2.การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) 
สรุป
จิตวิทยาการเรียนการสอนคือ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการเปลื่ยนแปลงบุคลิกภาพและเป็นการฝึกฝนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของเรียนและผู้สอน